Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Папко Сергiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
05.04.2018
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВРЕАХIМ"
2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00207190
4. Місцезнаходження емітента
61099 Харкiвська область Фрунзенський м.Харкiв вул. Автогенна , 12
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(057)755-92-44 (0572)93-40-25
6. Електронна поштова адреса емітента
director@kharkovreachem.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 67(2820) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"   06.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.kharkovreachem.com.ua в мережі Інтернет 06.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №501162
3. Дата проведення державної реєстрації
18.10.1994
4. Територія (область)
Харкiвська область
5. Статутний капітал (грн)
5253.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.76 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРОДУКТАМИ
20.59 ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, Н. В. І. У.
52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
10. Органи управління підприємства
Не заповнюють емітенти- акціонерні товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26001325027
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) Поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада.
Директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Папко Сергій Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1967
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Попередня посада- директор ЗАТ "ХАРКІВРЕАХІМ"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
28.04.2016 на п'ять років згідно контракту.
9. Опис.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обіймає посаду директора на ТОВ "Компанія "Новохім" . Директор Папко Сергiй Михайлович обрано на новий термiн 28.04.2016 р. Cтрок, на який обрано особу - п'ять рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ПрАТ "ХАРКIВРЕАХIМ". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016р( протокол загальних зборiв б\н вiд 28.04.2016р). Загальний стаж роботи 32 роки. Змін на посаді за звітний період не було.
1. Посада.
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Дьяченко Ганна Вадимівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1967
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Голова Наглядової ради ЗАТ "ХАРКІВРЕАХІМ"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 на три роки
9. Опис.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на новий термін з 30.03.2017 року, загальними зборами акціонерів від 30.03.2017 р.(протокол б\н від 30.03.2017 р). Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді Голови Наглядової Ради. Загальний трудовий стаж роботи 25 років.
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Дьяченко Алла Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1939
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Завод Спортінвентарь , начальник відділу.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 на три роки
9. Опис.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на новий термін з 30.03.2017 року, загальними зборами акціонерів від 30.03.2017 р.(протокол б\н від 30.03.2017 р). Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : Члена Наглядової Ради товариства та начальника відділу Заводу Спортінвентарь. Загальний трудовий стаж роботи 35 років .
1. Посада.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Папко Лариса Іванівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1945
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Підприємство "Елітан" начальник відділу.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 на три роки
9. Опис.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на новий термін з 30.03.2017 року, загальними зборами акціонерів від 30.03.2017 р.(протокол б\н від 30.03.2017 р). Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : Члена Наглядової Ради товариства та начальник відділу підприємства "Елітан". Загальний трудовий стаж роботи 38 років.
1. Посада.
Ревізор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Романцова Лариса Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1962
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
головного бухгалтера ТОВ "Атоменергокомплект".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
30.03.2017 на три роки
9. Опис.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обіймає посаду головного бухгалтера на ТОВ "Атоменергокомплект". Обрано на новий термін з 30.03.2017 року, загальними зборами акціонерів від 30.03.2017 р.(протокол б\н від 30.03.2017 р). Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : Ревізора товариства, головного бухгалтера на ТОВ "Атоменергокомплект". Загальний стаж роботи 32 роки.
1. Посада.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Передрій Надежда Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1980
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Міжнародний центр аудита та консалдинга "Фабула", бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
01.04.2010 безстроково
9. Опис.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Призначено на посаду наказом товариства від 01.04.2010 р. Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : головного бухгалтера та Міжнародний центр аудита та консалдинга "Фабула"- бухгалтер. Загальний стаж роботи 16 років. Змін на посаді за звітний період не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПапко Сергій Михайлович126384.143904063961263000
Голова Наглядової радиДьяченко Ганна Вадимівна000000
Член Наглядової радиДьяченко Алла Олександрівна000000
Член Наглядової радиПапко Лариса Іванівна000000
РевізорРоманцова Лариса Олександрівна000000
Головний бухгалтерПередрій Надежда Анатоліївна000000
Усього126384.143904063961263000

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Папко Сергiй Михайлович126384.1439040639612630
Усього126384.14390406395712630

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X
Дата проведення30.03.2017
Кворум зборів100
Опис Порядок денний зборiв 1. Обрання персонального складу лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту (порядку) зборiв. 3. Обрання Голови та секретаря зборiв. 4. Розгляд звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Ревiзора Товариства . 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 9. Прийняття рiшень про припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзора . 10. Обрання членiв Наглядової ради та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради .Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з новообраними членами Наглядової ради. 11. Обрання Ревiзора. 12. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту товариства що пов'язанi iз приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, рiшення прийнятi.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.10.2011111/20/1/11Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA 4000130751Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi3.5015015253.50100.000000000000
Описпростi акцiї надають їх власникам наступнi права: - на отримання частини прибутку товариства у виглядi дивiдендiв, - на участь в управлiннi товариством, - на отримання частини майна товариства у разi його лiквiдацiї, - iншi права, передбаченi законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались; викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв не надавались. Акцiї товариства не приймали участi у лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Додаткової емiсiї не було.Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 379.2 544.2 0 0 379.2 544.2
будівлі та споруди 341.5 346.2 0 0 341.5 346.2
машини та обладнання 28.4 196.9 0 0 28.4 196.9
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 9.3 1.1 0 0 9.3 1.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 379.2 544.2 0 0 379.2 544.2
Опис
Знос основних засобів - 60,3%. Всi основнi засоби власнi. Основнi засоби використовуються повнiстю (100%). Обмежень на використання майна емiтента немає.Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв складає: будинкiв - до 50 рокiв, iнших - до 8 рокiв. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 50% в першому мiсяцi їх використання та 50% при виведенні з експлуатації. При надходженнi до балансу основнi засоби оцiнуються по первiснiй вартостi . Лiквiдацiйна вартiсть усiх придбаних об'єктiв становить нуль. Одиницею облiку основних засобiв є окремий об'єкт. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв "прямолінійний". Всi основнi засоби знаходяться на територiї товариства.Орендованих засобiв немає. Основних засобiв у заставi немає. Законсервованих основних засобiв немає.Станом на 31.12.2017 року у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 1 399,6 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 843,5 тис.грн. Залишкова вартість становить 556,1 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2017 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1637 1519.8
Статутний капітал (тис. грн.) 5.3 5.3
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5.3 5.3
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(1637.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5.300 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ25.90ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ37.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ62.90ХХ
ОписОблiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання".
Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть складає 62,9 тис.грн., яка у порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом (2016 роком), зменшилась 55,4 тис.грн., а саме:
- поточнi зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня;
- за товари, роботи, послуги - 18,9 тис.грн., що на 5,7 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з бюджетом - 25,9 тис.грн., що на 79,2 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- iншi поточнi зобов'язання - 18,1 тис.грн., що на 18,1 тис.грн. бiльш нiж станом на 01.01.2017 року;
Станом на 31.12.2017 року зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
30.03.201730.03.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 2 1
2 2016 1 0
3 2017 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): причиною склмкання позачергових зборів була зміна депозитарної установи емітента.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити): позачегових зборів у звітному періоді не було

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 3
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ? 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
оцінки не було

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінки не було

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: немає

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 |01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ" за ЄДРПОУ 00207190
Територія Харкiвська область за КОАТУУ 63101
Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОМІЖНИМИ ПРОДУКТАМИ за КВЕД 46.76
Середня кількість працівників 13
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 61099 Харкiвська область Фрунзенський м.Харкiв вул. Автогенна , 12 (057)755-92-44

Форма № 1-м
1. Баланс
на "31" грудня 2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 198.3 11.3
Основні засоби: 1010 390.0 556.1
- первісна вартість 1011 1168.0 1399.6
- знос 1012 ( 778.0 ) ( 843.5 )
Довгострокові біологічні активи: 1020-- --
Довгострокові фінансові інвестиції1030-- --
Інші необоротні активи 1090-- --
Усього за розділом I1095 588.3 567.4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 347.8 674.2
- у тому числі готова продукція 1103 285.8 477.9
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 70.4 115.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 -- --
- у тому числі податок на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23.4 --
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 608.2 342.7
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 1049.8 1132.5
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 1638.1 1699.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5.3 5.3
Додатковий капітал 1410 99.1 99.1
Резервний капітал 1415 1.4 1.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1414.0 1531.2
Неоплачений капітал 1425 ( -- ) ( -- )
Усього за розділом I 1495 1519.8 1637.0
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 -- --
ІІІ. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --
- товари, роботи, послуги 1615 13.2 18.9
розрахунками з бюджетом 1620 105.1 25.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 105.1 25.9
- зі страхування 1625 -- --
- з оплати праці 1630 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 -- 18.1
Усього за розділом IІІ 1695 118.3 62.9
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 -- --
Баланс 1900 1638.1 1699.9

Облікова політика у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04 січня 2017 року № 4-ОД. Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики.
Незавершені капітальні інвестиції у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" станом на 31.12.2017 року складають 11,3 тис.грн., які протягом звітного періоду зменшились на 187,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 1399,6 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 843,5 тис.грн. Залишкова вартість становить 556,1 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2017 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 року відсутні.
Інші необоротні активи на 31.12.2017 року відсутні.
Виробничі запаси станом на 31.12.2017 року складають 674,2 тис.грн., які протягом звітного періоду зросли на 326,4 тис.грн. Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до товариства (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятим у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" облікової політики. Дооцінка та уцінка запасів у 2017 році не проводилася. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.
Дебіторська заборгованість складає 115,6 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2016 роком), зросла на 21,8 тис.грн., а саме:
- за роботи, послуги - 115,6 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2016 роком) зросли на 45,2 тис.грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 0,0 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2016 роком) зменшилась на 23,4 тис.грн.;
Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2017 року відсутні.
Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. Станом на 31.12.2017 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 342,7 тис.грн., що на 265,7 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2017 року.
Інші оборотні активи станом на 31.12.2017 року відсутні.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2017 року відсутні.
Відомості про власний капітал.
Зареєстрований (пайовий) капітал становить 5253,5 (П'ять тисяч двісті п'ятдесят три) тисяч грн. 50 коп., який поділений на 1501 (Одна тисяча п'ятсот одна) простих іменних акцій, зареєстрований капітал протягом звітного періоду не змінився. Вартість однієї простої іменної акції 3,5 (Три) грн., 50коп. Зареєстрований капітал сплачений у сумі 5 253,5 (П'ять тисяч двісті п'ятдесят три) тисяч грн. 50 коп., тобто 100%. Вартість однієї простої іменної акції 3,5 (Три) грн., 50коп.
Додатковий капітал складає 99,1 тис, грн., який протягом звітного періоду не змінився.
Резервний капітал складає 1,4 тис, грн., який протягом звітного періоду не змінився.
Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 1531,2 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2016 роком), зріс на 117,2 тис.
Загальна сума власного капіталу становить суму 1637,0 тис.грн., що на 117,2 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2017 року.
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 31.12.2017 року відсутні.
Зобов'язання. Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".
Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованість складає 62,9 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2016 роком), зменшилась 55,4 тис.грн., а саме:
- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями відсутня;
- за товари, роботи, послуги - 18,9 тис.грн., що на 5,7 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2017 року;
- з бюджетом - 25,9 тис.грн., що на 79,2 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2017 року;
- інші поточні зобов'язання - 18,1 тис.грн., що на 18,1 тис.грн. більш ніж станом на 01.01.2017 року;
Станом на 31.12.2017 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.


2. Звіт про фінансові результати
за рік 2017
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5864.8 7332.2
Інші операційні доходи 2120 -- 0.4
Інші доходи 2240 4.7 3.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5869.5 7336.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3661.4 ) ( 4327.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2061.2 ) ( 2350.8 )
Інші витрати 2270 ( 3.8 ) ( -- )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 5726.4 ) ( 6678.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 143.1 658.3
Податок на прибуток 2300 ( 25.9 ) ( 118.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 117.2 539.7
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього.
Доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2017 рік складає - 5 864,8 тис.грн.
Інші доходи - 0,0 тис.грн.
Інші операційні доходи – 4,7 тис.грн.
Разом доходи складають - 5 869,5 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 661,4 тис.грн.
Інші операційні витрати - 2 061,2 тис.грн.
Інші витрати - 3,8 тис.грн.
Разом витрати склали - 5 726,4 тис.грн.
Фінансовий результат до оподаткування - 143,1 тис.грн.
Податок на прибуток становить - 25,9 тис.грн.
Чистий прибуток (ряд 2350) за звітний 2017 рік становить - 117,2 тис.грн.

Директор Папко Сергій Михайлович
Головний бухгалтер Передрій Надежда Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)23326431
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора61012, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Перемоги, буд. 76, кв. 429..
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України№ 0919
26.01.2001
5Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперівд/н
д/н
д/н
д/н
д/н
6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
д/н
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності01.01.2017 - 31.12.2017
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)01
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)відсутній
10Номер та дата договору на проведення аудиту17/АФЗ/2018
19.02.2018
11Дата початку та дата закінчення аудиту26.02.2018 - 28.02.2018
12Дата аудиторського висновку (звіту)28.02.2018
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн8000.00